Home

Havárie s únikem nebezpečných látek ve světě

Havárie s únikem nebezpečných láte

 1. Havárie s únikem nebezpečných látek. Ano/Ne. Otázky, u nichž máš pouze rozhodnout, zda je tvrzení pravdivé, či nikoliv. Zdánlivě jednoduché, tento typ cvičení však může obsahovat i záludnosti. Spusti
 2. V České republice je systém, napomáhající předcházení vzniku nežádoucích událostí v souvislosti s únikem nebezpečných chemických látek, nastaven zákonem o prevenci závažných havárií naplňujícím požadavky Evroé unie již bezmála šestnáct let
 3. 5.7 Závažné havárie ve světě.. 42 5.7.1 Únik dioxinu, Seveso (1976) k mimořádným událostem s únikem nebezpečných chemických látek, které mají většinou různé doprovodné negativní jevy a vlivy. Obyvatelstvo pak neví jak se zachovat a co m
 4. Instrukce - Havárie s únikem nebezpečných látek. Únik nebezpečných látek - nekontrolovatelný únik hořlavých, výbušných, žíravých, jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek do životního prostředí.. K úniku nebezpečné látky může dojít prakticky všude. Mimo stacionární zdroje (výrobní podnik, sklad) to mohou být i.

Toto je seznam některých významných jaderných havárií. Některé tyto havárie způsobily zranění nebo smrt lidí. Většina havárií souvisí s únikem způsobujícím kontaminaci uvnitř kontrolovaných zón, ale neměla významný dopad na vnější prostředí. Několik nehod mělo blízko k úniku radioaktivních látek a jsou. PB HAVÁRIE S ÚNIKEM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Právě člověk při výrobě a zpracování mnoha látek a materiálů vyprodukuje velké množství škodlivých a nebezpečných látek. INDEXOVÉ ČÍSLO Indexová čísla jednotlivých látek jsou ve tvaru číselného kódu. Jejich přehled najdeme na internetu. Například indexové.

Havárie s únikem nebezpečných látek je mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž j využita komunikace přímo s podniky, ve kterých se v minulosti udály průmyslové havárie. Své vyjádření poskytli, z pěti oslovených firem, pouze zástupci Synthesia, 1.3 PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 1.5.3 Havárie s únikem ropných (hořlavých) látek. nebezpečných látek, stručná charakteristika vozidel včetně jejich označení a popisu rizik, které při přepravě nebezpečných látek hrozí. Praktická část se věnuje nasimulování dopravní nehody s únikem nebezpečné látky.Tato simulace je proveden

Havárie s únikem nebezpečných látek. V důsledku havárie technologického zařízení, ve kterém se skladují, provozují nebezpečné látky, nebo při dopravních haváriích na silnici a železnici při přepravě těchto látek, může vzniknout situace, kterou hodnotíme jako havárie s únikem nebezpečných látek S touto částí by se měl seznámit každý, kdo může být havárií nebezpečných chemických látek jakkoli dotčen. 353/1999 Sb., to je těch, co představují největší riziko v zóně havarijního plánování, územně příslušný krajský úřad zpracovává a poskytuje informaci veřejnosti o nebezpečí závažné havárie. na ochranu obyvatelstva a životního prostředí. Nejen ve světě (Seveso 1976, Bhópál 1984), ale i u nás, dochází k úniku nebezpečných chemických látek, například unik chloru ze Spolany při povodních v roce 2002. K haváriím s únikem NCHL může dojít při výrobě Havárie s únikem nebezpečných látek je mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a která vede k bezprostřednímu. 1. Pojmem havárie s únikem nebezpečných látek nazýváme události, kdy dojde k havárii při výrobě, zpracování, jakékoliv manipulaci, skladování či používání chemických látek nebo výrobků z nich, a to za současného úniku těchto látek do okolí, v důsledku čehož dochází k ohrožení zdraví a života osob, zničení materiálních a kulturních hodnot nebo.

Právní úprava prevence závažných havárií BOZPinfo

 1. Ekologické havárie s únikem nebezpečných chemických látek v ČR (ne ropných) David Láska, 2002 Ekologie a témata s ní související se v poslední době dostavají čím dál více do popředí zájmů jednotlivců i celé společnosti, stávají se také stále více diskutovanými tématy
 2. Zásady chování obyvatelstva při havárii s únikem nebezpečných chemických látek. Základní právní předpisy k ochraně obyvatelstva. Přílohy: příloha 1. 1.1 Přehled ochranných filtrů proti nebezpečným chemickým látkám. 1.2 Stručný přehled prostředků individuální ochrany z produkce ČR a zahraniční provenience
 3. Charakteristickým rysem havárie s únikem nebezpečných látek je skutečnost, že přichází náhle a neočekávaně, a že postihuje obyvatelstvo zcela nepřipravené. Přitom k úniku nebezpečných chemických látek může dojít jednak působením člověka, u havárií způsobených přímo ve výrobě, při skladování nebo dopravn
 4. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Havárie s únikem nebezpečných látek Radiační havárie - Beneš P.a kol. Učebnice poskytuje vhodné informace k získání znalostí a dovedností potřebných při ochraně člověka v případě mimořádných událostí vyvolaných haváriemi s únikem nebezpečných látek či haváriemi radiačními. Kladou si za cíl splnit pokyn.
 5. 1.3 Významné havárie spojené s únikem nebezpečných látek 14 1.3.1 Havárie spojené s únikem chlóru u nás a ve světě 17 1.4 Využití chlóru 1
 6. havárie s únikem radioaktivních látek ò havárie s únikem ropných látek ( f). Ve své práci se budu zabývat chemickými haváriemi. Takové havárie mohou vzniknout v továrně, na stadionu a v dalších objektech, kde se skladují, nebo vyrábějí nebezpečné látky. K havárii může dojít také při přepravě nebezpečných látek
 7. Havárie s únikem nebezpečných látek . Únik nebezpečných látek - nekontrolovatelný únik hořlavých, výbušných, žíravých, jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek do životního prostředí.. K úniku nebezpečné látky může dojít prakticky všude. Mimo stacionární zdroje (výrobní podnik, sklad) to mohou být i zdroje mobilní.

Od zavedení nových kurikulárních dokumentů se problematika Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (OČMU) stala nedílnou součástí vzdělávání od mateřských až po střední školy. V roce 2013 v rámci revize rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání navíc došlo k větší specifikaci a rozšíření této problematiky S ohledem na trendy růstu výroby a spotřeby nebezpečných chemických látek a přípravků ve světě, EU a ČR, v závěru článku je zdůrazněna potřeba dalšího rozvoje preventivních opatření k zabránění nehod a havárií včetně metod analýzy jejich rizik Havárie - o kurzu. Animovaný multimediální kurz obsahující tyto kapitoly: Všeobecné příčiny havárií. Dopady havárií. Základní typy havárií. Havárie s únikem nebezpečných látek. Ostatní havárie. Základní druhy nebezpečných látek. Chemické látky

Ochrana Osob Před Dopady Závažných Chemických Havári

Časté příčiny úniku nebezpečných chemických látek Je technologická (provozní)havárie. Dosavadní poznatky ukazují, že vlivem technologických havárií došlo k rozsáhlým úmrtím a poškozením zdraví Typickým příkladem následků takové technologické havárie je indický Bhopál, kdy na následky úniku nebezpečných chemických látek zemřelo dosud přes 5 000 lidí Havárie s únikem nebezpečných chemických látek Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí Téměř každý den jsme informováni o různých neočekávaných situacích, živelních pohromách či neštěstích při kterých umírají lidé. Ale jsou i mimořádné situace jejichž účinky můžeme výrazně ovlivnit, a mezi tyto zařazujeme i havárie s úniky nebezpečných. Havárie s únikem nebezpečných látek V důsledku havárie technologického zařízení, ve kterém se skladují, provozují nebezpečné látky, nebo při dopravních haváriích na silnici a železnici při přepravě těchto látek, může vzniknout situace, kterou hodnotíme jako havárie s únikem nebezpečných látek Havárie s únikem nebezpečných látek. Havárie s únikem nebezpečné látky je škodlivý děj, při kterém se nebezpečná látka ocitla mimo kontrolu v tak velkém množství, že jsou ohroženi lidé, zvířata a životní prostředí. Nebezpečí látky spočívá v jejich vlastnostech. Ve vodě málo rozpustný.

V roce 2013 došlo podle zásahů Hasičského záchranného sboru přibližně k 5000 incidentů spojených s úniky nebezpečných látek do životního prostředí. Z toho kolem 4 000 případů bylo spojeno s únikem ropných látek a tvoří tak více než polovinu ze všech havárií nebezpečných látek v celé Evroé unii. 2.3. Havárie v minulosti Nejznámější velké havárie ve světě: FEYZIN (Francie) - 1966, kde došlo k úniku propan-butanu ze zásobníku přes zamrzlé ventily. Mrak par byl iniciován ze 160 m vzdálené dálnice, došl zmenšuje ve směru větru od místa havárie v závislost na druhu, (řada nebezpečných chemických látek je těžší než vzduch a drží se při zemi. Nebezpečné ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI HAVÁRII S ÚNIKEM NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY Author: Hegar Jaroslav Ing Havárie s následným únikem nebezpečných chemických látek mohou vznikat buď vlivem člověka (tj. havárie způsobené přímo ve výrobě, při přepravě, skladování) nebo i působením přírodních vlivů (tj. povodní, silného větru a sesuvu půdy). K úniku nebezpečných látek tak může dojít prakticky všude

Havárie s únikem nebezpečných látek. Nebezpečné látky jsou všude kolem nás a u většiny havárií se přímo nebo nepřímo vyskytují a ohrožují nás. Někdy mohou ohrožovat jen přímé účastníky havárie, někdy ale mohou ohrožovat široké okolí. Může se jednat o látky v kapalném, tuhém nebo v plynném skupenství Nejzávažnější chemické havárie ve světě. popis průběhu a důsledků havárií v Bhopálu a v Sevesu. Laboratorní kontrola při haváriích s únikem nebezpečných látek Cíl této laboratorní kontroly je ověřit výsledky chemického průzkumu ohledně identifikace a stanovení nebezpečných látek v různých vzorcích.

Instrukce - Havárie s únikem nebezpečných láte

HLAVNÍ ZÁSADY CHOVÁNÍ P ŘI HAVÁRII S ÚNIKEM NEBEZPE ČNÝCH LÁTEK • Nep řibližujte se k místu havárie. • Vyhledejte vhodný úkryt - bezpe čnější úkryty jsou ve vyšších patrech budov, není-li poblíž úkryt, co nejrychleji místo opustit s ohledem na sm ěr v ětru. • Připravte si prost ředky improvizované ochrany Příručka je určena pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a obyvatelstvo v zónách havarijního plánování podle zákona č. 353/1999 Sb., kde je možnost úniku nebezpečných chemických látek s toxickými vlastnostmi. Příručku lze využít ve všech obcích, přes které či v jejich blízkosti vede silnice nebo železnice spojených s únikem závadných látek č. Objednatele: 41641 č. Zhotovitele: ČI. 1. Smluvní strany Objednatel: nebezpečných odpadů, které vznikly při provádění Díla, dle platné legislativy geologickým průzkumem v místě havárie), případně materiálem ve kvalitě písemně dohodnuté s vlastníkem pozemku, hutnění.

Seznam jaderných havárií - Wikipedi

Charakteristickým rysem havárie s únikem nebezpečných látek je skutečnost, že přichází náhle a neočekávaně, a že postihuje obyvatelstvo zcela nepřipravené. které se vyskytují ve všech větších městech, kde jsou provozovány ve vodárnách, zimních stadionech, v zařízeních pro zpracování masa, mlékárnách. 10. analÝza rizik spojenÝch se zÁsahy sloŽek integrovanÉho zÁchrannÉho systÉmu pŘi dopravnÍch nehodÁch s pŘÍtomnostÍ nebezpeČnÝch lÁtek analysis of risks associated with intervention of integrated rescue system components at traffic accidents involving the hazardous substances hana patáková, jan procházka . abstrakt: příčin rizik je velmi mnoh Bezpečný provoz je provoz s havarijní soupravou. 16. 02. 2021 Čistota Ekologie Legislativa. Být připravený na možnou nehodu spojenou s únikem nebezpečných látek i běžných kapalin se vyplácí. Pokud si do svého provozu pořídíte některou z našich havarijních souprav, dokážete v případě nenadálé havárie zareagovat. Otázky bezpečnosti přepravy nebezpečných látek jsou často řešeny společně jak pro silniční, tak železniční dopravu. Světově citovanou prací je práce Guidelines for quantitative risk assessment (Purple book) autorů De Haag, Ale (1999), která se ve své druhé části zabývá hodnocením rizik přepravy nebezpečných látek Zásady identifikace havárie s únikem nebezpečných látek K hlavním znakům a projevům v místě havárie patří: a) detonace, praskot konstrukcí, b) požár s tmavým nebo různobarevným kouřem, c) velmi rychlé hoření, mlha nebo dým různých barev, d) zápach, dráždivost, dusivost, e) sykot unikajícího plyn

HZS Olomouckého kraje - Nebezpečné látky - Hasičský

Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem

Dopravní nehoda s únikem nebezpečných látek, Záchranný kru

Tým našich specialistů je připraven k zásahu u dopravních nehod s únikem PHM či nákladu, ropných havárií, úniků nebezpečných látek, chemických havárií, likvidace následků po požárech, živelných pohrom, kontaminace zemin, podzemních a povrchových vod aj Kniha: Ochrana člověka za mimořádných událostí Havárie s únikem nebezpečných látek -- Radiační havárie - Pavel Beneš a dovedností potřebných při ochraně člověka v případě mimořádných událostí vyvolaných haváriemi s únikem nebezpečných látek či haváriemi radiačními. Kladou si za cíl splnit pokyn. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin

Test z oblasti nebezpečných látek (NL

Chemická havárie - zshk. Havárie s únikem nebezpečných látek je mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí. v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, 1 CHEMICKÉ ŠKODLIVINY A CHEMICKÉ HAVÁRIE HISTORIE A SOUČASNOST. Nejzávažnější chemické havárie ve světě - popis průběhu a důsledků havárií v Bhopálu a v Sevesu činnost při dopravní nehodě s únikem nebezpečných látek. Soubor č. 18 Integrovaný záchranný systém - denní a dálkové studium. Epizootie - vysvětlení pojmu, prevence, režimová organizační opatření.

Havarie s unikem nebezpecnych latek Sleviste

Havárie v továrnách. Ukaž všechny otázky. 1 / 20. Ve které části budovy je nejlepší se schovat, pokud dojde k havárii s únikem nebezpečných látek. na straně odvrácené od havárie, ve vyšším patře. na odvrácené straně ve sklepě. na straně směřující k havárii, ve sklepě. HOLÁNOVÁ, I. Detekce a laboratorní kontrola úniků nebezpečných chemických látek do životního prostředí s nutností výjezdu chemické laboratoře HZS. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013. 150 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Otakar Jiří Mika, CSc NašeUčebnice.cz > 2. stupeň ZŠ > Ostatní > Ochrana člověka za mimořádných událostí > Ochrana člověka za mimořádných událostí - havárie s únikem nebezpečných látek, radiační havárie Pavel Beneš a kol: Ochrana člověka za mimořádných událostí - havárie s únikem nebezpečných látek, radiační havárie; Josef Herink: Ochrana člověka za mimořádných událostí - živelní pohromy; Velké množství učebních materiálů lze nalézt i na stránkách bezpečnostního portálu Záchranný kruh Být připravený na možnou nehodu spojenou s únikem nebezpečných látek i běžných kapalin se vyplácí. Pokud máte ve svém provozu některou z našich havarijních souprav, dokážete v případě nenadálé havárie zareagovat rychle a účinně.Chráníte tak zdraví své i druhých a také životní prostředí

Simulovaná dopravní nehoda cisterny v Ústí nad Labem

2. pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí 3. objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek SMĚS TÉMA 3 - havárie s únikem nebezpečných látek. TÉMA 4 - radiační havárie. TÉMA 5 - první pomoc. 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast . Člověk a jeho svět . je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evroé dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů. Nařízení 1272/2008/ES, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ve znění pozdějších předpisů Lekce českých synonym obsahující výraz srážka = konflikt, odpočítání, odpočet, havárie, zřícení, odečtení a mnoho dalších, které se teď můžete naučit. Příklady použití havárie ve větách Bezpenost práce s chemickými látkami Žák: - při experimentování dodržuje principy bezpečnosti práce - popíše zásady správného chování při havárii spojené s únikem nebezpečných látek - bezpečnost práce v chemické laboratoři. - laboratorní řád, první pomoc. - požáry a havárie s únikem nebezpečných látek

Havárie s únikem nebezpečných látek: Mělní

Nebezpečné chemické látky se dnes nevyskytují jen v chemickém průmyslu, ale díky jejich přepravě a jejich širokému využití ve věcech denní potřeby se již dotýkají života každého člověka. Celosvětová roční produkce chemických látek se zvýšila z 1 milionu tun v roce 1930 na současných 400 milionů tun. Na Evroém trhu je registrováno okolo 100 000 látek a. Většina havárií souvisí s únikem způsobujícím kontaminaci látek, ale žádná neměla okamžitý účinek. Několik nehod mělo blízko k úniku látek kontaminovaných radioaktivitou a jsou zde zahrnuty kvůli napětí, které vyvolaly (např. nehody jaderných ponorek)

Jedním z nich je možnost vzniku závažné havárie, která může být spojena s únikem nebezpečných látek toxického, hořlavého nebo výbušného charakteru. Z historie je známa celá řada závažných průmyslových havárií, které měly nejrůznější negativní dopady na životy a zdraví lidí, na životní prostředí a na. objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek Učivo zásady bezpečné práce - ve školní pracovně (laboratoři) i v běžném životě nebezpečné látky a přípravky - R-věty, S-věty, varovné značky a jejich význa havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech a skladech, radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit životy, zdraví obyvatel a způsobit velké materiální škody. Ke zmírnění následků těchto událost a) s přítomností nebezpečných látek jako činnost vedoucí ke snížení rizik a omezení rozsahu havárie s cílem stabilizovat situaci na místě zásahu, b) u dopravních nehod, kdy v důsledku poškození vozidla dochází k úniku pohonných hmot

schopen vyhodnotit riziko závažné havárie spojené s únikem nebezpečné chemické látky za využití nejmodernějších metod a softwarových nástrojů, schopen odhadnout nehodový scénář, který by se mohl rozvinout v případě úniku nebezpečné chemické látky z technologického nebo přepravního zařízení havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech a skladech, radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit životy, zdraví obyvatel a způsobit velké materiální škody. Ke zmírnění následků těchto událostí přispívaj

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

Hlavní zásady chování obyvatelstva při havárii s únikem nebezpečných látek 1. Nepřibližovat se k místu havárie. 2. Vyhledat úkryt ve vyšších patrech nejbližších budov, budovu neopouštět. 3. Není-li poblíž žádný úkryt, co nejrychleji ohrožené místo opustit s ohledem na směr větru 4 Havárie v chemickém závodě s únikem nebezpečných látek; Havárie v jaderném energetickém zařízení s únikem radioaktivních látek; Ve městě je používán kamerový systém se záznamem. Provozuje Městská policie Příbor tel. 556 725 111, mobil 721 146 146

Výpočetní odhady velikosti havarijních úniků plynů a

a ve světě, příþiny vzniku, jednotlivé etapy, souþasný stav v EU a ýR, její právní úprava Ženevské Doprava, průmysl, havárie s únikem nebezpeþných látek, þinnost orgánů krizového řízení, zásady s mezinárodní účastí Nové trendy v dekontaminácii nebezpečných chemických látek. Ružomberok. Při havárii s únikem toxických látek jsou největším nebezpečím látky plynné, v podobě plynu a par. Jsou člověkem nejen vdechovány, ale do těla se mohou dostat i pokožkou, zvukovody, očními spojivkami. K nejvýznamnějším jedovatým látkám, které se převážejí po území naší republiky ve stovkách tun, patří Nabízíme učebnici Ochrana člověka za mimořádných událostí - Havárie s únikem nebezpečných látek, Radiační havárie od autora/ů Beneš P.a kol. z nakladatelství FORTUNA. Havárie s únikem nebezpečných látek, Radiační havárie

Havárie, Záchranný kru

Dva lidé zemřeli a dva jsou ve vážném stavu v nemocnici po dopoledním úniku chemikálií v Plzni - Skvrňanech. Nebezpečné chemikálie na bázi síry unikly ve vysokých koncentracích v areálu firmy, která se zabývá zpracováním tekutých průmyslových kalů. Únik látek zasáhl sedm lidí. Tři odešli z objektu sami, čtyři museli záchranáři resuscitovat, dva z nich v. - seznámí se, se základními pravidly práce s nebezpečnými látkami, rozlišuje H-věty, P-věty - orientuje se ve způsobech označování nebezpečných látek - piktogramy - dokáže rozlišit a poznat nebezpečné látky - rozezná varovné signály v případě nebezpečí - navrhne jak se zachovat v případě havárie s únikem Výroba a využívání chemických látek objektivně roste po celém světě. K takovému chemickému rozvoji ovšem neodmyslitelně patří i mimořádné události s únikem nebezpečných látek. Mezinárodní svaz Červeného kříže eviduje ve světě v posledních 10 letech 3 200 chemických havárií s přibližně 100 000 oběťmi n OČMU: havárie s únikem nebezpečných látek, radiační havárie Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova - OSV Osobnostní rozvoj OSV 1 Rozvoj schopnosti poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení a studium Je třeba počítat s tím, že jedna látka může mít i několik nebezpečných vlastností. Ne vždy se nebezpečná vlastnost projeví a způsobí potíže nebo škody. Za havárii nebezpečné látky se považuje děj, kdy se nebezpečná látka ocitla mimo kontrolu v takovém množství, že jsou ohroženi lidé, zvířata i životní.

5. havarie s Únikem nebezpeČnÝch lÁtek 6. havÁrie v jadernÉm energetickÉm zaŘÍzenÍ s Únikem radioaktivnÍch lÁtek 7. biologickÉ zbranĚ 8. chemickÉ zbranĚ 9. teroristickÉ akce i. prostŘedky improvizovanÉ a individuÁlnÍ ochrany osob v radioaktivnĚ, chemicky a biologicky zamoŘenÉm prostŘed SUEZ ve světě. Zpět. Zasahujeme běžně u dopravních nehod s únikem PHM či nákladu, ropných havárií, úniků nebezpečných látek, chemických havárií, likvidace následků po požárech, živelných pohrom, kontaminace zemin, podzemních a povrchových vod aj.. vlastnosti látek R pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost, posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek vyvarování s

v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek - mimořádné události - havárie chem. provozů, úniky nebezpečných látek směsi Rozlišuje směsi a chemické látky - různorodé a stejnorodé roztoky Vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení - hmotnostní zlomek a. Řadíme zde: záplavy a povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhové laviny,výbuchy sopek, zemětřesení, havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech a skladech, dopravní nehody s únikem nebezpečných látek, radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou. Havarijní plán nakládání s odpady pro krizové situace Město Poděbrady 8 1.3.3.3.1. Požár a výbuch • prů my sl ové p rt a bj ekad ší zv ý nžá íeb zpeč 1.3.3.3.2. Únik nebezpečné látky Možnost úniku nebezpečných chemických látek hrozí v objektech, které skladují nebezpečné škodliviny HAVÁRIE V CHEMICKÉM ZÁVOD, VE SKLADU CHEMIKÁLIÍ NEBO PI DOPRAVNÍ HAVÁRII S ÚNIKEM NEBEZPENÝCH LÁTEK Hlavní činností obyvatelstva je ochrana před účinky chemických látek vhodnými ochrannými prostředky, ukrytí nebo evakuace. Nezbytná doporučení: Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti

Do Bečvy ve Valašském Meziříčí-Juřince opět unikla neznámá látka. Nahlášen byl úhyn ryb, avšak jen jednotlivých, řekla ve středu ráno ČTK mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Radka Nastoupilová. Únik neznámé látky potvrdili i hasiči. Podle starosty Valašského Meziříčí Roberta Stržínka (ANO) je však možné, že nejde o otravu ryb. Zdroje možého úniku nebezpečných látek. Obyvatelstvo na území městské části Prahy 9 může být ohroženo únikem nebezpečných látek ze zdrojů: Stacionární. Zásobníky úpraven vody (chlór), zásobníky zimních stadiónů (amoniak) (Přehled území s možností zasažení je uvedeno níže nebo v příloze). Mobilní Člověk ve společnosti 8. ročník Vnitřní svět člověka Člověk jako jedinec Chemie Voda a vzduch Částicové složení látek Neutralizace, soli 9. ročník Havárie s únikem nebezpečných látek Přírodopis Biologie člověka Zeměpis 6. ročník Země ve vesmíru 7. ročník Regiony světa 8. ročník Životní prostřed